Privacy

De Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers (VWAS) heeft jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via bijvoorbeeld deze website is de VWAS. Onze contactgegevens tref je onderstaand aan:

Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers
info@worstmakendeslagers.nl

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met de VWAS. Dit vanwege het lidmaatschap bij de VWAS, dan wel omdat door jou (als niet-lid zijnde) op een andere manier contact is gelegd met de VWAS. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de lidmaatschapsovereenkomst met de VWAS, verwerkt de VWAS de daaraan verbonden lidmaatschapsgegevens. Daarnaast heeft de VWAS een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals bijwonen van een bijeenkomst, overleg of anderszins), aanvullende informatie te sturen over de VWAS, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Als jij (als niet-lid zijnde) je via de website of op andere wijze een vraag stelt, een verzoek, opgeeft voor een activiteit van de VWAS, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het lidmaatschap van de VWAS. Indien je daar niet langer prijs op stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan de VWAS de volgende gegevens verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • kopie van een identiteitsbewijs; 
  • Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);
  • omzetgegevens lid;
  • overige gegevens

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de VWAS geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekkingen aan derden

De VWAS verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, op grond van de wet, of een rechterlijke uitspraak, of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, of op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de VWAS bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder, de CRM-provider, organiseren van bedrijfsbezoeken of activiteiten). Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseren.

Recht van inzage, correctie en/of verzet

Je kunt de VWAS per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over de VWAS, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

E-mail:   info@worstmakendeslagers.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door de VWAS wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.